جلسه شماره چهارصد و نود و یک شورای آموزشی تخصصی دانشگاه در تاریخ 1403 /03/07  با حضور اعضاء شورا در محل تالار اندیشه معاونت آموزشی برگزار گردید. در این جلسه در مورد ظرفیت پذیرش دانشجویان سال 1403-1404 بحث و تبادل نظر صورت گرفت همچنین درخواست های اعضای محترم هیأت علمی و مکاتبات وارده از دانشکده های تابعه مورد بررسی و تصویب شدضمنا در پایان این جلسه از مدیران معاونت آموزشی که در زمینه اجرای قوانین حوزه جوانی جمعیت همکاری نموده اند با اهدای لوح تقدیر از سوی معاون آموزشی دانشگاه تقدیر بعمل آمد.