جلسه هم اندیشی  با کارکنان واحد آموزش دانشکده های پرستاری، پیراپزشکی و بهداشت

روز شنبه تاریخ 5/3/1403 بازدید از دانشکده های پرستاری، پیراپزشکی و بهداشت، توسط هیاتی از کارشناسان حوزه مدیریت امور آموزشی و ستاد دانشجویان شاهد  ایثارگر معاونت آموزشی به منظور رسیدگی به مسایل مربوط به حوزه آیین نامه دانشجویی انجام گردید. در این بازدید به منظورارتقای سطح آموزشی همکاران آزمون کتبی با رویکرد افزایش سطح سواد آیین نامه ای جهت رفع مسائل و مشکلات آموزشی دانشجویان صورت گرفت و در انتها جلسه پرسش و پاسخ در خصوص رفع ابهامات آیین نامه ای و همچنین مشکلات پرونده دانشجویان برگزار گردید که با استقبال همکاران نیز همراه بود.