ایمیل ها

177

ایمیل واحد دانش آموختگان

graduate@nkums.ac.ir

ایمیل واحد خدمات آموزشی

edu.services@nkums.ac.ir

ایمیل امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی

consular@nkums.ac.ir
از مجموع 1 رأی