سامانه های مورد نیاز دانشجویان

525

سامانه هم آوا

 https://stu.nkums.ac.ir

درخواست نقل و انتقالات دانشجویان

https://transmission.behdasht.gov.ir

درخواست مهمانی دانشجویان

https://guest.behdasht.gov.ir

انصراف از تحصیل دانشجویان

https://mohed.behdasht.gov.ir

صدور الکترونیکی مدارک دانش آموختگان

https://eg.behdasht.gov.ir

سامانه نوید

https://nkumsnavid.vums.ac.ir

سامانه فرادید

https://ve.nkums.ac.ir

پایگاه اطلاع رسانی صندوق رفاه دانشجویی

https://students.srd.ir

اداره رفاه دانشجویی

https://portal.srd.ir/

اداره تغذیه دانشجویان

http://csa.nkums.ac.ir
از مجموع 5 رأی