فرایندهای دانش آموختگی

519

نوع درخواست

فرم مربوطه

فرآیند انجام کار

آیین نامه مربوطه

اعلام دانش آموختگی

فرم تسويه حساب شماره 1

فرم تسویه حساب شماره 2 دانشجویان اقماری

فلوچارت شماره 1

فلوچارت شماره 2

قوانين و مقررات دانش آموختگان

وثیقه گذاری جهت ادامه تحصیل در خارج از کشور

-

فلوچارت

قوانين و مقررات دانش آموختگان

صدور الکترونیکی مدارک دانش آموختگان

گواهینامه موقت-دانشنامه

-

فلوچارت

لینک سامانه صدور مدارک تحصیلی

تأییدیه تحصیلی جهت استخدام

 

فلوچارت

قوانين و مقررات دانش آموختگان

تأییدیه تحصیلی جهت ادامه تحصیل

-

فلوچارت

قوانين و مقررات دانش آموختگان

تفاهم نامه دانشگاه آزاد

-

فلوچارت

-

 

درخواست گواهی صلاحیت بالینی رشته پزشکی

 

به درخواست شفاهی دانشجویان و دانش آموختگان   قوانين و مقررات دانش آموختگان

درخواست فرم شماره 12

فرم شماره 12 جهت کشورهای مورد نیاز

فلوچارت

قوانين و مقررات دانش آموختگان

صدور المثنی مدارک دانش آموختگان

فرم1: استشهاد محلی

فرم2: تعهدنامه مفقودی گواهی موقت

فرم3: تعهدنامه مفقودی دانشنامه

- لینک سامانه صدور مدارک تحصیلی

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
از مجموع 1 رأی