فرایندها،آئین نامه ها و قوانین

320

نوع فعالیت

فرم مربوطه

فرآیند انجام کار

آیین نامه مربوطه

پذیرش قبول شدگان آزمون سراسری

 

فلوچارت

 

پذیرش قبول شدگان آزمون کارشناسی ناپیوسته

 

فلوچارت

 

اخذ تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی

 

فلوچارت

 

درخواست تطبیق واحد

 

فلوچارت  

دریافت لیست پذیرفته شدگان آزمون سراسری

 

فلوچارت