مسئول واحد و کارشناس

383

عکس

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت

شرح وظایف

شماره تماس

مهندس فرشید خواجه پور

مهندس IT

مسئول واحد

pdf

05831511199

 

مهندس سمانه محمدنیا

مهندس IT

کارشناس واحد

pdf

05831511199

 
از مجموع 1 رأی