کارشناس و مسئول واحد

444

عکس

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت

شرح وظایف

شماره تماس

پروانه رحمانی

کارشناس ارشد پرستاری سالمندی

مسئول واحد

pdf

05831511200

 

 

 

 

 

 

پست الکترونیک واحد خدمات آموزشی:

Nkums.ac.ir