مسئول واحد و کارشناسان

503

عکس

نام و

نام خانوادگی

تحصیلات

سمت

شرح

وظایف

شماره تماس

نسیم کبری زاده

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

مسئول واحد

pdf

05831511182

زهرا نامور

کارشناسی ارشد

روانشناسی عمومی

کارشناس واحد

pdf

05831511182