مسئول واحد و کارشناسان

131

عکس

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت

شرح وظایف

شماره تماس

همتا انصاری

کارشناسی پرستاری

مسئول واحد

pdf

05831511198

 

عادله الهی راد

کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناس خدمات آموزشی- کارشناس نقل و انتقالات

pdf

05831511198

منصوره اسفیدانی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

کارشناس خدمات آموزشی-آزمون ها

pdf

05831511207

صدیقه ایمانی کارشناس حسابداری کارشناس شهریه پردازها pdf 05831511216
           

پست الکترونیک واحد خدمات آموزشی:       edu.services@nkums.ac.ir