آزمون ها

198

نام آزمون

آیین نامه مربوطه

آزمون جامع علوم پایه پزشکی

آیین نامه

آزمون پیش کارورزی پزشکی

آیین نامه

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی

آیین نامه

آزمون علوم پایه دندانپزشکی

آیین نامه 1

آیین نامه 2

آزمون جامع دندانپزشکی

آیین نامه 1

آیین نامه 2

آیین نامه 3

آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران

-

آزمون استخدامی

-