نقل و انتقالات

811

نوع درخواست

فرم مربوطه

فرآیند انجام کار

آیین نامه مربوطه

انتقال دائم

انتقال دائم.docx

فلوچارت.pdf

مقررات انتقال دائم دوره دکتری عمومی پزشکی

مقررات انتقال دائم دوره دکتری دندانپزشکی

مقررات انتقال دائم دوره های کاردانی-کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

انتقال توأم با تغییررشته

انتقال توأم با تغییررشته.docx

فلوچارت

مقررات انتقال توأم با تغییررشته همه مقاطع

انتقال دائم داخلی

انتقال دائم_داخلی.docx

-

-

تغییررشته داخلی

تغییررشته داخلی.docx

فلوچارت

مقررات تغییررشته دوره دکتری عمومی پزشکی

مقررات تغییررشته دوره دکتری دندانپزشکی

مقررات تغییررشته دوره های کاردانی-کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

مهمان

فرم درخواست مهمانی _ docx

 فلوچارت

مقررات مهمانی دوره دکتری عمومی پزشکی

مقررات مهمانی دوره دکتری دندانپزشکی

مقررات مهمانی دوره های کاردانی-کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

مهمان داخلی

مهمان داخلی.docx 

-

-

مرخصی تحصیلی

مرخصی تحصیلی.docx

فلوچارت

مقررات مرخصی تحصیلی دوره دکتری عمومی پزشکی

مقررات مرخصی تحصیلی دوره دکتری دندانپزشکی

مقررات مرخصی تحصیلی دوره های کاردانی-کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

انصراف از تحصیل

فرم انصراف.docx

فلوچارت

مقررات انصراف دوره دکتری پزشکی عمومی

مقررات انصراف دوره دکتری دندانپزشکی

مقررات انصراف دوره های کاردانی-کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

انصراف از درخواست

فرم انصراف از درخواست

-

-

انتقال خارج از کشور

-

فلوچارت

آیین نامه انتقال خارج از کشور