معاون مدیر

372

عکس

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت

شرح وظایف

شماره تماس

خانم فاطمه کریمی

کارشناس مامایی

معاون مدیر امور آموزش

pdf

05831511220

 

 
از مجموع 4 رأی